Γενική Συνέλευση του ΓΣ Κορωπίου της 14/6/17

Την Τετάρτη 14/6/17 εγινε η δεύτερη επαναληπτική Γενική Συνέλευση των μελών του ΓΣ Κορωπίου στην αίθουσα διαλέξεων της Βιβλιοθήκης του Δήμου Κρωπίας, με θέματα

1. Τροποποίηση Άρθρων Καταστατικού

2. Παράταση της Θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου

3. Αποδεσμευση Αθλητριών Καλαθοσφαίρισης στον ΑΣ Λέων Κορωπίου

Θέμα1ο :

Η Γενική Συνέλευση αποφασισε ομόφωνα την τροποποίηση των παρακάτω άρθρων του Καταστατικού:

α) Η παράγραφος 4 του άρθρου 1 τροποποιείται ως εξής :
« Διά την επίτευξιν των σκοπών του Συλλόγου ιδρύονται εν πρώτοις αγωνιστικά τμήματα Αθλοπαιδιών ( Καλαθοσφαιρίσεως και Πετοσφαιρίσεως, ανδρών και γυναικών ).
Με απόφαση του Δ.Σ. ή της Γενικής Συνελεύσεως θα μπορούν να ιδρυθούν και νέα αγωνιστικά τμήματα Αθλοπαιδιών, ήτοι Στίβου, Πάλης, Υδατοσφαίρισης, Κολύμβησης, Τοξοβολίας, Judo, Taekwondo ανδρών και γυναικών. Ακόμη, με απόφαση του Δ.Σ. ή της Γενικής Συνελεύσεως δύναται να δημιουργηθεί και τμήμα για Α.Μ.Ε.Α. καθώς και ελεύθερης γυμναστικής.
Δια την ίδρυσιν των παραπάνω νέων ή και ετέρων αγωνιστικών τμημάτων ή την κατάργησιν ήδη λειτουργούντων οι σχετικές αποφάσεις του Δ.Σ. ή της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται κατόπιν ελέγχου και διαπίστωσης ότι το νέο τμήμα παρουσιάζει αθλητικό ενδιαφέρον, ότι δύναται να εξεύρει τους αναγκαίους αθλητές και προπονητές και ότι δύναται να το συντηρήσει οικονομικώς διά την απρόσκοπτη λειτουργία του. Σε περίπτωση που η απόφαση λαμβάνεται από το Δ.Σ., αναφέρεται το σκεπτικό της απόφασης στην επόμενη Γενική Συνέλευση και στα μέσα ενημέρωσης των μελών του Συλλόγου ».

β) Η παράγραφος 5 του άρθρου 1 τροποποιείται ως εξής :
« Υπό τα προϋποθέσεις του νόμου ο σύλλογος δύναται να καταστεί μέλος υπερκείμενου τοιούτου, π.χ. αθλητικής ένωσης ή ομοσπονδίας αθλητικών ενώσεων. Επιτρέπεται επίσης η συγχώνευση του συλλόγου με άλλα σωματεία ή συλλόγους, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2725 / 1999, όπως ισχύει ».

γ) Η παράγραφος 1 του άρθρου 4 τροποποιείται ως εξής :

« ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ

1. Ο σύλλογος διοικείται από επταμελές Συμβούλιο, αποτελούμενο από τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα, Ειδικό Γραμματέα, Ταμία, Γενικό Έφορο και Γενικό Αρχηγό. Δεν δύνανται να εκλεγώσι σύμβουλοι οι μετερχόμενοι το επάγγελμα του εμπόρου αθλητικών ειδών είτε οι ίδιοι είτε συγγενείς αυτών μέχρι τετάρτου βαθμού εξ αίματος ή δευτέρου εξ αγχιστείας ».

β) Η παράγραφος 3 του άρθρου 4 τροποποιείται ως εξής :
« Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται εν απαρτία όταν παρίστανται πέντε (5) τουλάχιστον μέλη αυτού. Αι αποφάσεις του λαμβάνονται δια πλειοψηφίας των παρόντων μελών. Εν ισοψηφία δε κρίνει η ψήφος του Προέδρου ».

δ) Η παράγραφος 8 του άρθρου 4 τροποποιείται ως εξής :

« 8. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής.
Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται ένα μήνα προ της λήξεως της θητείας του να προκηρύξει αρχαιρεσίας προς εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.»

ε) Η παράγραφος 5 του άρθρου 6 τροποποιείται ως εξής :
« Η Γενική Συνέλευσις εκλέγει κατά σειρά επιτυχίας ανά τριετία την Διοίκησιν αποτελούμενη εξ επτά ( 7 ) τακτικών μελών και τριών (3) αναπληρωματικών. Εν περιπτώσει ισοψηφίας επαναλαμβάνεται η ψηφοφορία επί των ισοψηφισάντων. Αι υποψηφιότητες διά την Διοίκησιν υποβάλλονται δι’ αιτήσεως των ενδιαφερομένων είτε διά προτάσεως τεσσάρων (4) τακτικών μελών.
Η ψηφοφορία πλην κατά τας αρχαιρεσίας και επί προσωπικών θεμάτων εις τα Συνελεύσεις είναι φανερά.
Μη καταστάσεως εφικτής της εκλογής Διοικήσεως κατά τα εν τω παρόντι οριζόμενα, καθήκοντα ασκεί το υπάρχον Διοικητικό Συμβούλιον επί μήνα από της λήξεως της θητείας του. »

Θέμα 2ο:

Αποφασίσθηκε ομόφωνα η παράταση της θητείας του υπάρχοντος Διοικητικού Συμβουλίου μεχρι την Αποφαση και την Δημοσίευση του Τροποποιημενου Καταστατικού απο το Πρωτοδικείο

Θεμα 3ο:

Αποφασισθηκε η Αποδευσμευση 42 (Σαρανταδυο) Αθλητριών Καλαθοσφαίρισης και απορρόφηση τους απο τον ΑΣ Λέων Κορωπίου

Start a Conversation

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *